Form:Verb

From Navi
Revision as of 14:34, January 22, 2012 by Eltu (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

<sf form docu>

 

Click on letter to insert a special character:
Na'vi: Ä ä   Ì ì
IPA: ʔ   Æ æ   Ɛ ɛ   ɪ   ḷ   Ŋ ŋ   ɾ   r̩   ʦ   Ʊ ʊ   ˈ   ̚   ·
Misc: «   »