Navi Writing Contest-The First Place Winners

From Navi
Jump to: navigation, search
Navi Writing Contest-The First Place Winners
Release date December 24, 2010
Canonical
Source Naviteri
Link: 1

And now it's my great pleasure to announce the First Place Winners of the Na'vi Writing Contest:

(Fanfare, please . . . )

Beginners Verse: Tìrey Tsmukan

Advanced Verse: KalaKuival

Advanced Prose: Ataeghane

As before, the winning entries are below. And what beautiful work this is. (We even have rhymed verse! Tewti!)

Irayo, ma pxesmuk, ulte seykxel sì nitram. Pxengeyä tsulfä lì'fyayä leNa'vi oeru teya si.

P.

__________

Beginners Verse First Place (Tìrey Tsmukan)

Oe lu numeyu leNa'vi, oe zola'u alìm. Oe ke zola'u kea tìtslamhu, oe ‘ì'awn fte nivume frakrr.

Oe lu numeyu leNa'vi, lì'fya ‘erong, tsawl sleru na syulang na'rìngkip lì'fyayä. Hì'i ulte kea ralhu.

Mi fì'u lu tìngäzìk ke, talun ayoengal tsa'ut tse'eia. Ayoeng plltxe sì pamrel si, uteri atsawl hì'isì.

Ayoengal kame lì'fyati, ulte tsawmì slu tsawl, kxawm fpi tìyawr, kxawm ke. Slä ayoeng frakrr tsun livatem.

Ro fìtseng ayoeng ultxarun, ta seng atxan zola'u. Ayoengit zamolunge tì'awsitengìl, ne ‘uo anawm.

Ayoengal kame futa aylapo a perlltxe, teri ayoeng na sute ‘äpolia. Slä ayoengal tìng nariti Smukanur set, ulte Smuke za'u, Ulte ayoeng käpame fra'umì na Ävätar, zìlya'u fte kame krr Eywasì; set ayoeng tslam.

Ayoeng tok fìtseng fte nivume, ayoeng zola'u alìm. Ayoeng ke zola'u kea tìtslamhu, ulte ‘ì'awn fte nivume frakrr.

__________

Advanced Verse First Place (KalaKuival)

Fìlì'fya suneiu oeru nìtxan.

Fko tsa'uri syaw leNa'via pum.

Nivume tsa'ut lu oeyä tìkan.

Ke nìtam tsa'uti oel ke omum.

Peseng tsun oe nivume? sìk pawm fko.

Tsun oe mivok san leiu ‘awa tseng

alu nume lì'fyat leNa'vi, txo

tsulfätu nga new livu sìk oe peng.

Fìlì'fya lu lor, tì'efumì oey:

Frapam lam ‘ango oeyä mikyunur.

Oel fpìl futa tsa'u nìngay lu swey.

Irayo sayi oe frakrr ngopyur!

Hufwa fìlì'fya ngäzìk tsun livu,

tsunslu fì'u a livu tsulfätu.

__________

Advanced Prose First Place (Ataeghane)

‘Okvur lì'fyayä leNa'vi

Nìawnomum, lora lì'fya leNa'vi ke tsivun livu luke txantsana rel arusikx TseymsìKameronä. Fìrel eltur tìtxen sarmi ulte var, ngian aysuteori lì'fya sarmi nì'ul. Pxaya stawnarsìma tute lenomum sngolä'i nìwin pivängkxo teri lì'fya sìreysì Na'viyä. Fwarmew nìno fo ulte frafya'oti sìpängkxoä eana fayswiräyä atsawl ftivia fmarmi.

Ye'rìn tsamaw, ngaya aynongyu kifkeyä alu Eywa'eveng tsarmun pivlltxe fìlì'fyafa sì tslivam fìlì'fyati taluna ke narmìn fol aysìngäzìkit a za'u hola lì'uta sì hìma tìtslamta ayrenuä lì'fyayä. Nìk'ong stawnarsìma ayupxare ta Karyu Pawl nìlaw srung soli ayoengaru. Fayul lì'fyat txarmula tafral set tsaw awngaru smon.

Awngakip lu sute a vivewng veiar pongut aynumeyuä. Hufwa pxaya tute sngalmä'i tìsopit ne kifkey ayhorenä sì aylì'uä ulte maw trr ahol ftolang, lu mi aysute a pamrel si fte srung sivi aysngä'iyur sì ayeylanä eltur tìtxen seykivi lì'fyat leNa'vi.

Fpìl oel futa txo ayoeng fmayi, tsayun veykivirä fìlì'fyat alor. Set suneiu nìtxan ayrenu awngar ulte lu aylì'u nìtam fte pivängkxo txeleteri letrrtrr. Ayoeng tsun slivu nawma lì'fyaolo' – nivume zene nì'aw. ‘Ivong Na'vi, ma aysmuk!